• +48 514 112 886
  • przedszkole_zabka@wp.pl

     

     

     

     responsive

    banner 1

     

    Jak rozmawiać z dzieckiem?

     

     

     

    • Rozmawiając z dzieckiem, mów powoli, robiąc częste pauzy. Gdy dziecko skończy mówić, poczekaj kilka sekund, zanim zaczniesz mówić ty. Twoje wolne, zrelaksowane tempo mowy będzie bardziej skuteczne niż krytyka lub rady typu "zwolnij", "spróbuj jeszcze raz powoli".
    • Zmniejsz liczbę pytań, które zadajesz twojemu dziecku. Zamiast pytać, komentuj to, co dziecko powiedziało.
    • Korzystaj z mimiki twarzy i mowy ciała, by przekazać dziecku, że słuchasz tego, co mówi, a nie w jaki sposób mówi.
    • Codziennie o stałej porze znajdź kilka minut, by poświecić dziecku całą uwagę. ten cichy i spokojny czas może pomóc zbudować poczucie pewności siebie u małych dzieci.
    • Pomóż wszystkim członkom rodziny nauczyć się mówić po kolei i słuchać siebie nawzajem. Dzieciom, szczególnie tym, które się jąkają, łatwiej jest mówić, gdy stosujemy przerwy.
    • Obserwuj sposób twojej interakcji z dzieckiem. Postaraj się wydłużyć ten czas, gdy dajesz dziecku komunikat, że go słuchasz, że go słuchasz, a ono ma mnóstwo czasu, by mówić.
    • Przede wszystkim pokaż dziecku, że akceptujesz je takim, jakie jest. Najpotężniejszą siłą będzie twoje wsparcie, niezależnie od tego, czy dziecko się jąka, czy nie.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     STATUT

    NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ŻABKA” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

    Rozdział I

    Postanowienia ogólne

    §1

    1. Przedszkole „Żabka” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym .
    2. Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Śląskich przy ul.Wł.Jagiełły1.
    3. Organem założycielskim i prowadzącym jest osoba fizyczna Magdalena Jędrzejczak , zam. Oborniki Śląskie ul. Lipowa 14/2 .
    4. Nadzór pedagogiczny pełni dyrektor przedszkola ds. dydaktycznych .
    5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
    6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi :
    Niepubliczne Przedszkole „Żabka”
    Magdalena Jędrzejczak
    55-120 Oborniki Śl. ul.Wł.Jagiełły 1.
    7. Przedszkole używa pieczęci o treści , jak w pkt. 6 wraz z uzyskanym
    nr NIP i Regon .

    §2

    Przedszkole działa na podstawie :
    1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póżniejszymi zmianami).
    2. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. u. Z 1991r. Nr 120 poz. 526 ) .
    3. Statutu Niepublicznego Przedszkola „Żabka”.

    §3

    1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy .
    2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez dyrektorta przedszkola .
    3. Przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 18:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku ( za każde rozpoczęte 10 min. spóżnienia naliczana zostanie opłata 10zł.)
    4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy , Święta oraz 24 grudnia .
    5. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeby środowiska .

    §4

    1. Działalność przedszkola finansowana jest :
    a) przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka
    w przedszkolu ,
    b) dotacje Gminy Oborniki Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej .
    c) dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne , firmy oraz inne żródła .
    2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
    3. Przedszkole zapewnia 3 posiłki przygotowane przez firmę cateringową (płatne przez rodziców).
    4. Opłaty za wyżwywienie podlegają zwrotowi w wysokości dziennej stawki w przypadku nieobecności dziecka ( zgłoszonej do godz. 7.30 ).
    5. Opłaty za zajęcia dodatkowe , imprezy , wyjazdy nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
    6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie pobierana jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca .
    7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje opłata wpisowego , która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji .
    8. Składniki opłat i ich wysokość ustala corocznie dyrektor przedszkola .

    §5

    1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dn. 23. grudnia 2008r. ( Dz. U z 2009r. Nr 4 ,poz.17).
    2. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach za dodatkową opłatą : język angielski, rytmika, zaj.teatralne oraz licznych atrakcjach ustalonych według harmonogramu:koncerty muzyczne, teatr, spotkania z ciekawymi ludżmi, uroczystości okolicznościowe.
    3. |Przedszkole w ramach opłaty stałej zapewnia nauką religii.
    4. Czas trwania zająć w przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.
    5. Organizacja i termin zając dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
    6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw w nieszczęśliwych wypadków (opłatę ponoszą rodzice ).

    ROZDZIAŁII

    Cele i zadania przedszkola

      §6


    1 . Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
    oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie a w szczególności
    w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez :
    a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
    potencjałem i możliwościami rozwojowymi ,
    b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz
    możliwości przedszkola ,
    c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
    dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole .

    2. Wynikające z powyższych celów zadania , przedszkole realizuje
    w ramach następujących obszarów edukacyjnych :
    a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z
    dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie
    i w sytuacjach zadaniowych ,
    b) kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych
    i kulturalnych , wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ,
    c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci ,
    d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,które stosują
    w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia ,
    e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci ,
    f) wdrażanie dzieciom dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych ,
    g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem ,
    h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec ,
    i) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne ,
    j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
    budzenie zainteresowań technicznych ,
    k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
    i w unikaniu zagrożeń ,
    l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt ,
    ł) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
    matematyczną ,
    m) kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania ,
    n) wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne .

    §7

    1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganiei ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
    ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym .
    2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie
    z aktualnymi przepisami prawa oświatowego .
    3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych .

    §8

    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka , jego możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności :
    a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
    w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ,
    b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno
    pod względem psychicznym jak i fizycznym ,
    c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

    §9

    1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego oraz pomoc nauczyciela.
    2. W miarę możliwości organizacyjnych zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele , prowadzą swoją grupę
    przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu .

    ROZDZIAŁ III

    Organy przedszkola

    §10

    1. Organami przedszkola są :

    a) właścciciel przedszkola – pełniący rolę dyrektora oraz z-ca dyrektora
    pełniący rolę menagera
    b) rada pedagogiczna – nauczyciele oraz dyrektor ds. dydaktycznych
    c) dopuszcza się powołanie trójek grupowuch – przedstawicieli rodziców

    §11

    1. Do zadań dyrektora należy :
    a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej
    na zewnątrz ,
    b) opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji
    pedagogicznej we współpracy z radą pedagogiczną oraz
    ich aktualizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,
    c) kierowanie polityką kadrową przedszkola , zatrudnianie
    i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola ,
    d) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z listy
    przedszkola w czasie roku szkolnego w porozumieniu
    z dyr. ds. dydaktycznych
    e) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
    z przepisami kodeksu pracy , bhp i p.poż. ,
    f) przydzielania nagród i kar porządkowych pracownikom ,
    g) zawieranie umów z rodzicami o świadczeniu usług
    pedagogiczno-dydaktyczno-wychowawczych
    w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych ,
    h) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi
    przepisami , dokumentacji działalności przedszkola .

    2. Do zadań dyrektora ds. dydaktycznych należy :
    a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego ,
    b) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał ,
    c) współpraca z rodzicami ,
    d) zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania
    oceny ich pracy ustalonej w odrębnych przepisach ,
    e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej
    nadzoru pedagogicznego .

    §12

    1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie
    regulaminu , który nie może być sprzeczny z przepisami
    prawa i niniejszym ststutem .
    2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
    pracujący w przedszkolu oraz dyrektor ds. dydaktycznych .
    3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach
    zgodnie z harmonogramem .
    4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów .
    5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej
    dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzezeń z posiedzenia
    Rady Pedagogicznej . Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane
    tylko rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka .
    6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. dydaktycznych .

    §13

    1. Rodzice – trójki grupowe działają na rzecz przedszkola ,
    współpracują z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu
    ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole .
    2. Rodzice – przedstawiciele trójek grupowych mają prawo do :
    a) współuczestniczenia w planowaniu pracy przedszkola ,
    b) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola ,
    c) spotkań z radą pedagogiczną w celu wymiany informacji
    oraz dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem przedszkola


     ROZDZIAŁ IV

    Organizacja przedszkola

    §14

    1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa
    złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem
    ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień .
    2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
    dyrekcję przedszkola . Uwzględnia on wymagania zdrowotne ,
    higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych
    oraz oczekiwań rodziców .
    3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający
    na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie
    proporcji czasowej między formami proponowanymi
    przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci , zapewniający dzieciom
    pobyt na powietrzu ( w miarę sprzyjających warunków pogodowych ) .

    4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć - 20
    5. Liczba miejsc w przedszkolu - 40
    6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
    a) sale zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem
    przystosowanym do wieku dziecka ,
    b) łazienkę dla dzieci i dla personelu ,
    c) szatnię dla dzieci i osobną dla personelu ,
    d) salę ćwiczeń ,
    e) rozdzielnię posiłków ,
    f) pomieszczenie socjalne dla personelu ,
    g) ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia
    terenowe dostosowane do potrzeb dzieci .
    7. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się
    naukę religii . Nie uczestniczenie w lekcji religii nie może
    być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji . Dzieci , które
    nie uczestniczą w lekcji religii pozostają pod opieką
    nauczyciela prowadzącego grupę .
    8. Przedszkole może rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych ,
    edukacyjnych , wychowawczych i rekreacyjnych w zależności
    od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych
    przedszkola .
    9. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola :
    a) zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
    o ile są wolne miejsca ,
    b) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność
    zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad :
    - pierszeństwo mają dzieci już uczęszczające ,
    - rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
    10. Podstawą przyjęcia dziecka jest :
    a) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie ,
    b) wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski ,
    c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług
    opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych .

    §15

    DOKUMENTACJA

    Przedszkole posiada dokumentacje :
    1. Statut
    2. Plan nadzoru pedagogicznego
    3. Regulaminy :
    – przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
    – korzystania z placu zabaw
    – spacerów i wycieczek
    – rady pedagogicznej
    4. Księgi kontroli zewnętrznych .
    5. Rejestr wypadków ( zdarzeń )
    6. Protokół zebrań R. P .
    7. Zbiór zarządzeń dyr. przedszkola .
    8. Program wychowania przedszkolnego .
    9. Dzienniki zajęć oraz lista obecności dzieci .
    10. Dokumentacja związana z obserwacją ped. dzieci i diagnozy .

    ROZDZIAŁ V

    Wychowanie przedszkolne

    §16

    1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku
    od 3 do 5 lat bez względu na płeć , kolor skóry ,
    wyznanie , których rozwój psychofizyczny umożliwia
    prawidłowy proces wychowania i kształcenia
    w grupie przedszkolnej . W wyjątkowych sytuacjach dyrektor
    przedszkola może przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku .
    2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające
    z Konwencji Praw Dziecka .
    3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy :
    a) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej ,
    b) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ,

    c) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka ,
    co uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia
    w grupie przedszkolnej .
    d) rodzice świadomie przyprowadzili dziecko chore
    na chorobę zakażną (lub z owsikami , wszawicą , świerzbem i
    tym podobne) pomimo wcześniejszejszego upomnienia ,
    e) brak współpracy rodziców z przedszkolem i innymi rodzicami .
    4. Rozwiązanie umowy przedszkola z rodzicem dokonuje się
    z zachowaniem następującej kolejności :
    a) poinformowanie ustne rodziców o zaistniałej sytuacji
    - podjęcie rozwiązania problemu na drodze negocjacji ,
    b) poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji ,
    c) spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb ) w obecności
    właściciela , dyrektora ds. dyd. i nauczyciela – opiekuna grupy ,
    d) decyzja administracyjna wykreślenia dziecka z listy przedszkola .
    e) odwołanie rodziców od decyzji administracyjnej
    w Kuratorium Oświaty we Wrocawiu .

    ROZDZIAŁ VI

    Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

    §17

    1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
    a) przestrzeganie niniejszego statutu ,
    b) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej ,
    c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście
    lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
    pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
    Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeżwej (także rodzicowi ) ,
    lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
    pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
    d) terminowe uiszczanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu ,
    e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu ,
    niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach
    zakażnych itp.
    f) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych
    prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia ,
    opatrzenie go) ani podawać żadnych leków . Wyjątek stanowią leki
    podtrzymujące funkcje życiowe . Rodzice zobowiązani są do złożenia
    pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody
    na podanie leku (potwierdzone przez lekarza) .
    g) ocena stanu zdrowia dziecka - ponieważ do przedszkola
    mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci . W przypadku
    zaobserwowania przez personel przedszkola objawów takich jak :
    uporczywy kaszel , katar , biegunka , wymioty , podwyższona
    temperatura , owsiki , wszawica - będą wzywani rodzice w celu
    zabrania dziecka do domu .
    h) bieżące informowanie nauczyciela o zmianie adresu zamieszkania
    i telefonu kontaktowego ,
    i) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające
    dziecku komfort i bezpieczeństwow trakcie zabawy , nauki i pracy
    oraz przebranie dziecka w razie problemów fizjologicznych ,
    j) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy
    ogłoszeń w przedszkolu ,
    k) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola .

    §18

    Rodzice mają prawo do :
    a) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i terenem zabaw ,
    b) zapoznania się ze statutem placówki , programem oraz z zadaniami
    wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie ,
    c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,
    d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu
    przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych
    oraz doborze metod udzielania dzieckku pomocy ,
    e) wyrażania i przekazywania nzuczycielowi oraz dyrektorowi (zastępcy)
    swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola ,
    f) udziału w otwartych uroczystościach przedszkola .


    §19

    1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
    Dziecka a w szczególności mają prawo do :
    a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-
    dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny i pracy umysłowej ,
    b) akceptacji takim jakim jest ,
    c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fiaycznej , bądż
    psychicznej , czy zaniedbania ze strony dorosłych ,
    d) poszanowania godności własności osobistej ,
    e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,
    f) wyboru zabawy i towarzystwa do zabawy ,
    g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych ,
    h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
    i wychowawczym ,
    i) różnorodnego , bogatego w bodżce i poddającego się procesom
    twórczym otoczenia ,
    j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych
    z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami ,

    2. Do obowiązków dziecka należy :

    a) zgodne wspóżycie z rówieśnikami , przestrzeganie zasad i norm
    ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej ,
    b) dbanie o bezpieczeństwo , zdrowie swoje i rówieśników ,
    c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia
    się poza wyznaczony teren zabawy ,
    d) informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych ,
    e) poszanowanie zabawek , pomocy dydaktycznych , sprzętów w budynku
    i ogrodzie przedszkolnym , a także zwracanie zabawek
    pożyczonych z przedszkola lub od kolegów ,
    f) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się
    z szacunkiem do wszystkich przcowników przedszkola .

    §20

    1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
    na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru
    pedagogicznego , organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku
    szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli .
    2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
    skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
    drogi jego indywidualnego rozwoju .
    3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami
    a rodzicami :
    a) rozmowy dotyczące zachowań dziecka , jego rozwoju , postępów ,
    problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to
    przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości
    sprawowania opieki nad dziećmi ,
    b) ze względu na specyfikę pracy nie dopuszczalne jest rozwiązywanie
    sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu ) w obecności dzieci ,
    c) uwagi , skargi dotyczące pracy nauczycieli , personelu pomocniczego
    lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u dyrektora .

    §21

    Formy współpracy przedszkola z rodzicami lub opiekunami prawnymi :
    a) zebrania grupowe ,
    b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nzuczycielami ,
    specjalistami , dyrektorem ,
    c) zajęcia otwarte ,
    d) formy zapropowane przez rodziców ,
    e) tablica informacyjna ,
    f) korespondencje drogą mailową ,

    g) strona internetowa ,
    h) udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny
    w uroczrstościach przedszkolnych .

    ROZDZIAŁ VII

    Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

    §22

    1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele zgodnie z wymaganymi
    kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy z dziećmi w wieku
    przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
    w tym zakresie oraz pracownicy obsługi , których liczba dostosowana
    jest do ilości dzieci objętych opieką .
    2. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie
    umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy
    lub umowę cywilno - prawną .
    3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudnienia i wynagrodzenia
    pracowników przedszkola określa regulamin pracy
    i regulamin wynagrodzenia .
    4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną
    i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania ,
    odpowiada za wyniki i jakość tej pracy .
    5. Do zakresu zadań nauczycieli należy :
    a) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności ,
    b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
    zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności
    za jej jakość ,
    c) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka , jego zdolności
    i zainteresowań ,
    d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
    zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
    oraz dokumentowanie tych obserwacji ,
    e) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie ,
    f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,
    g) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczenstwo dzieci
    podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
    wycieczek , spacerów itp.
    h) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc
    psychologiczno-pedagogiczną ,zdrowotną i inną ,
    i) planowanie własnego rozwoju zawodowego ,
    j) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez
    aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego ,
    k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych ,

    dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń
    l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ,
    ł) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w obszarze
    wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
    (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających
    z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej
    grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka ,
    jego zachowania i rozwoju
    m) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności
    wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
    n) udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień
    i uchwał ,
    o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,
    wychowawczym , kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym ,
    p) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola
    a wynikających z bieżącej działalności placówki .

    §23

    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich
    wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
    a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci ,
    b) ustalenia form pomocy w działaniach edukacyjnych
    i wychowawczych ich dzieci ,
    c) włączenia ich w działalność przedszkola .

    §24

    Zakres obowiązków pracowników obsługi :

    a) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji ,
    b) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie , porządku i czystości ,
    c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci ,
    d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym
    zakresie obowiązków , określonym przez dyrektora oraz innych
    zadań zleconych przez dyrektora związanych z prawidłową
    organizacją pracy przedszkola .

    ROZDZIAŁ VIII

    Postanowienia końcowe

    §25

    1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
    2. społeczności przedszkolnej : nauczycieli , dyrekcję , rodziców ,
    dzieci i pracowników obsługi .
    3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich
    zainteresowanych ustala się :
    a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola ,
    b) udostępnienie statutu na prośbę zainteresowanych – przez
    właściciela , dyrektora i nauczycieli grup przedszkolnych .
    4. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu
    nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu .
    5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy .
    6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności
    oświatowo - wychowawczej .
    7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
    odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i kodeksu Cywilnego .

    §26

    Statut wszedł w życie dnia 1 Stycznia 2017 roku .
    Statut poprawiono i zaktualizowano dn. 01.01.2017 r.
    Wersja poprawiona – zaktualizowana wchodzi w życie
    dnia 1 stycznia 2017 roku .

    Statut opracowały :
    Właściciel przedszkola - M.Jędrzejczak
    Dyrektor przedszkola - M.Kusaj

    Statut został poprawiony i zaktualizowany przez :
    Właściciel przedszkola dyr. - M. Jędzrzejczak
    Dyrektor d.s. Dydaktycznych – M. Kusaj