• +48 514 112 886
 • przedszkole_zabka@wp.pl

   

   

   

   responsive

  banner 1

   

  Jak rozmawiać z dzieckiem?

   

   

   

  • Rozmawiając z dzieckiem, mów powoli, robiąc częste pauzy. Gdy dziecko skończy mówić, poczekaj kilka sekund, zanim zaczniesz mówić ty. Twoje wolne, zrelaksowane tempo mowy będzie bardziej skuteczne niż krytyka lub rady typu "zwolnij", "spróbuj jeszcze raz powoli".
  • Zmniejsz liczbę pytań, które zadajesz twojemu dziecku. Zamiast pytać, komentuj to, co dziecko powiedziało.
  • Korzystaj z mimiki twarzy i mowy ciała, by przekazać dziecku, że słuchasz tego, co mówi, a nie w jaki sposób mówi.
  • Codziennie o stałej porze znajdź kilka minut, by poświecić dziecku całą uwagę. ten cichy i spokojny czas może pomóc zbudować poczucie pewności siebie u małych dzieci.
  • Pomóż wszystkim członkom rodziny nauczyć się mówić po kolei i słuchać siebie nawzajem. Dzieciom, szczególnie tym, które się jąkają, łatwiej jest mówić, gdy stosujemy przerwy.
  • Obserwuj sposób twojej interakcji z dzieckiem. Postaraj się wydłużyć ten czas, gdy dajesz dziecku komunikat, że go słuchasz, że go słuchasz, a ono ma mnóstwo czasu, by mówić.
  • Przede wszystkim pokaż dziecku, że akceptujesz je takim, jakie jest. Najpotężniejszą siłą będzie twoje wsparcie, niezależnie od tego, czy dziecko się jąka, czy nie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   STATUT

  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ŻABKA” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  §1

  1. Przedszkole „Żabka” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym .
  2. Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Śląskich przy ul.Wł.Jagiełły1.
  3. Organem założycielskim i prowadzącym jest osoba fizyczna Magdalena Jędrzejczak , zam. Oborniki Śląskie ul. Lipowa 14/2 .
  4. Nadzór pedagogiczny pełni dyrektor przedszkola ds. dydaktycznych .
  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
  6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi :
  Niepubliczne Przedszkole „Żabka”
  Magdalena Jędrzejczak
  55-120 Oborniki Śl. ul.Wł.Jagiełły 1.
  7. Przedszkole używa pieczęci o treści , jak w pkt. 6 wraz z uzyskanym
  nr NIP i Regon .

  §2

  Przedszkole działa na podstawie :
  1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póżniejszymi zmianami).
  2. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. u. Z 1991r. Nr 120 poz. 526 ) .
  3. Statutu Niepublicznego Przedszkola „Żabka”.

  §3

  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy .
  2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez dyrektorta przedszkola .
  3. Przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 18:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku ( za każde rozpoczęte 10 min. spóżnienia naliczana zostanie opłata 10zł.)
  4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy , Święta oraz 24 grudnia .
  5. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeby środowiska .

  §4

  1. Działalność przedszkola finansowana jest :
  a) przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka
  w przedszkolu ,
  b) dotacje Gminy Oborniki Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej .
  c) dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne , firmy oraz inne żródła .
  2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
  3. Przedszkole zapewnia 3 posiłki przygotowane przez firmę cateringową (płatne przez rodziców).
  4. Opłaty za wyżwywienie podlegają zwrotowi w wysokości dziennej stawki w przypadku nieobecności dziecka ( zgłoszonej do godz. 7.30 ).
  5. Opłaty za zajęcia dodatkowe , imprezy , wyjazdy nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
  6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie pobierana jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca .
  7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje opłata wpisowego , która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji .
  8. Składniki opłat i ich wysokość ustala corocznie dyrektor przedszkola .

  §5

  1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dn. 23. grudnia 2008r. ( Dz. U z 2009r. Nr 4 ,poz.17).
  2. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach za dodatkową opłatą : język angielski, rytmika, zaj.teatralne oraz licznych atrakcjach ustalonych według harmonogramu:koncerty muzyczne, teatr, spotkania z ciekawymi ludżmi, uroczystości okolicznościowe.
  3. |Przedszkole w ramach opłaty stałej zapewnia nauką religii.
  4. Czas trwania zająć w przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.
  5. Organizacja i termin zając dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
  6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw w nieszczęśliwych wypadków (opłatę ponoszą rodzice ).

  ROZDZIAŁII

  Cele i zadania przedszkola

    §6


  1 . Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
  oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie a w szczególności
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez :
  a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
  potencjałem i możliwościami rozwojowymi ,
  b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz
  możliwości przedszkola ,
  c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
  dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole .

  2. Wynikające z powyższych celów zadania , przedszkole realizuje
  w ramach następujących obszarów edukacyjnych :
  a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z
  dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie
  i w sytuacjach zadaniowych ,
  b) kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych
  i kulturalnych , wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ,
  c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci ,
  d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia ,
  e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci ,
  f) wdrażanie dzieciom dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych ,
  g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem ,
  h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec ,
  i) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne ,
  j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
  budzenie zainteresowań technicznych ,
  k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
  i w unikaniu zagrożeń ,
  l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt ,
  ł) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
  matematyczną ,
  m) kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania ,
  n) wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne .

  §7

  1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganiei ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
  ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym .
  2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa oświatowego .
  3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych .

  §8

  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka , jego możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności :
  a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ,
  b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno
  pod względem psychicznym jak i fizycznym ,
  c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

  §9

  1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego oraz pomoc nauczyciela.
  2. W miarę możliwości organizacyjnych zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele , prowadzą swoją grupę
  przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu .

  ROZDZIAŁ III

  Organy przedszkola

  §10

  1. Organami przedszkola są :

  a) właścciciel przedszkola – pełniący rolę dyrektora oraz z-ca dyrektora
  pełniący rolę menagera
  b) rada pedagogiczna – nauczyciele oraz dyrektor ds. dydaktycznych
  c) dopuszcza się powołanie trójek grupowuch – przedstawicieli rodziców

  §11

  1. Do zadań dyrektora należy :
  a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej
  na zewnątrz ,
  b) opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji
  pedagogicznej we współpracy z radą pedagogiczną oraz
  ich aktualizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,
  c) kierowanie polityką kadrową przedszkola , zatrudnianie
  i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola ,
  d) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z listy
  przedszkola w czasie roku szkolnego w porozumieniu
  z dyr. ds. dydaktycznych
  e) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
  z przepisami kodeksu pracy , bhp i p.poż. ,
  f) przydzielania nagród i kar porządkowych pracownikom ,
  g) zawieranie umów z rodzicami o świadczeniu usług
  pedagogiczno-dydaktyczno-wychowawczych
  w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych ,
  h) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi
  przepisami , dokumentacji działalności przedszkola .

  2. Do zadań dyrektora ds. dydaktycznych należy :
  a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego ,
  b) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał ,
  c) współpraca z rodzicami ,
  d) zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania
  oceny ich pracy ustalonej w odrębnych przepisach ,
  e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej
  nadzoru pedagogicznego .

  §12

  1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie
  regulaminu , który nie może być sprzeczny z przepisami
  prawa i niniejszym ststutem .
  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
  pracujący w przedszkolu oraz dyrektor ds. dydaktycznych .
  3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach
  zgodnie z harmonogramem .
  4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów .
  5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej
  dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzezeń z posiedzenia
  Rady Pedagogicznej . Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane
  tylko rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka .
  6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. dydaktycznych .

  §13

  1. Rodzice – trójki grupowe działają na rzecz przedszkola ,
  współpracują z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu
  ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole .
  2. Rodzice – przedstawiciele trójek grupowych mają prawo do :
  a) współuczestniczenia w planowaniu pracy przedszkola ,
  b) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola ,
  c) spotkań z radą pedagogiczną w celu wymiany informacji
  oraz dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem przedszkola


   ROZDZIAŁ IV

  Organizacja przedszkola

  §14

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa
  złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem
  ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień .
  2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
  dyrekcję przedszkola . Uwzględnia on wymagania zdrowotne ,
  higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych
  oraz oczekiwań rodziców .
  3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający
  na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie
  proporcji czasowej między formami proponowanymi
  przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci , zapewniający dzieciom
  pobyt na powietrzu ( w miarę sprzyjających warunków pogodowych ) .

  4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć - 20
  5. Liczba miejsc w przedszkolu - 40
  6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
  a) sale zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem
  przystosowanym do wieku dziecka ,
  b) łazienkę dla dzieci i dla personelu ,
  c) szatnię dla dzieci i osobną dla personelu ,
  d) salę ćwiczeń ,
  e) rozdzielnię posiłków ,
  f) pomieszczenie socjalne dla personelu ,
  g) ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia
  terenowe dostosowane do potrzeb dzieci .
  7. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się
  naukę religii . Nie uczestniczenie w lekcji religii nie może
  być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji . Dzieci , które
  nie uczestniczą w lekcji religii pozostają pod opieką
  nauczyciela prowadzącego grupę .
  8. Przedszkole może rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych ,
  edukacyjnych , wychowawczych i rekreacyjnych w zależności
  od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych
  przedszkola .
  9. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola :
  a) zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
  o ile są wolne miejsca ,
  b) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność
  zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad :
  - pierszeństwo mają dzieci już uczęszczające ,
  - rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
  10. Podstawą przyjęcia dziecka jest :
  a) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie ,
  b) wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski ,
  c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług
  opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych .

  §15

  DOKUMENTACJA

  Przedszkole posiada dokumentacje :
  1. Statut
  2. Plan nadzoru pedagogicznego
  3. Regulaminy :
  – przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
  – korzystania z placu zabaw
  – spacerów i wycieczek
  – rady pedagogicznej
  4. Księgi kontroli zewnętrznych .
  5. Rejestr wypadków ( zdarzeń )
  6. Protokół zebrań R. P .
  7. Zbiór zarządzeń dyr. przedszkola .
  8. Program wychowania przedszkolnego .
  9. Dzienniki zajęć oraz lista obecności dzieci .
  10. Dokumentacja związana z obserwacją ped. dzieci i diagnozy .

  ROZDZIAŁ V

  Wychowanie przedszkolne

  §16

  1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku
  od 3 do 5 lat bez względu na płeć , kolor skóry ,
  wyznanie , których rozwój psychofizyczny umożliwia
  prawidłowy proces wychowania i kształcenia
  w grupie przedszkolnej . W wyjątkowych sytuacjach dyrektor
  przedszkola może przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku .
  2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające
  z Konwencji Praw Dziecka .
  3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy :
  a) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej ,
  b) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ,

  c) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka ,
  co uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia
  w grupie przedszkolnej .
  d) rodzice świadomie przyprowadzili dziecko chore
  na chorobę zakażną (lub z owsikami , wszawicą , świerzbem i
  tym podobne) pomimo wcześniejszejszego upomnienia ,
  e) brak współpracy rodziców z przedszkolem i innymi rodzicami .
  4. Rozwiązanie umowy przedszkola z rodzicem dokonuje się
  z zachowaniem następującej kolejności :
  a) poinformowanie ustne rodziców o zaistniałej sytuacji
  - podjęcie rozwiązania problemu na drodze negocjacji ,
  b) poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji ,
  c) spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb ) w obecności
  właściciela , dyrektora ds. dyd. i nauczyciela – opiekuna grupy ,
  d) decyzja administracyjna wykreślenia dziecka z listy przedszkola .
  e) odwołanie rodziców od decyzji administracyjnej
  w Kuratorium Oświaty we Wrocawiu .

  ROZDZIAŁ VI

  Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

  §17

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
  a) przestrzeganie niniejszego statutu ,
  b) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej ,
  c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście
  lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
  pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
  Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeżwej (także rodzicowi ) ,
  lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
  pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
  d) terminowe uiszczanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu ,
  e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu ,
  niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach
  zakażnych itp.
  f) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych
  prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia ,
  opatrzenie go) ani podawać żadnych leków . Wyjątek stanowią leki
  podtrzymujące funkcje życiowe . Rodzice zobowiązani są do złożenia
  pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody
  na podanie leku (potwierdzone przez lekarza) .
  g) ocena stanu zdrowia dziecka - ponieważ do przedszkola
  mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci . W przypadku
  zaobserwowania przez personel przedszkola objawów takich jak :
  uporczywy kaszel , katar , biegunka , wymioty , podwyższona
  temperatura , owsiki , wszawica - będą wzywani rodzice w celu
  zabrania dziecka do domu .
  h) bieżące informowanie nauczyciela o zmianie adresu zamieszkania
  i telefonu kontaktowego ,
  i) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające
  dziecku komfort i bezpieczeństwow trakcie zabawy , nauki i pracy
  oraz przebranie dziecka w razie problemów fizjologicznych ,
  j) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy
  ogłoszeń w przedszkolu ,
  k) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola .

  §18

  Rodzice mają prawo do :
  a) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i terenem zabaw ,
  b) zapoznania się ze statutem placówki , programem oraz z zadaniami
  wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie ,
  c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,
  d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu
  przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych
  oraz doborze metod udzielania dzieckku pomocy ,
  e) wyrażania i przekazywania nzuczycielowi oraz dyrektorowi (zastępcy)
  swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola ,
  f) udziału w otwartych uroczystościach przedszkola .


  §19

  1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
  Dziecka a w szczególności mają prawo do :
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-
  dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny i pracy umysłowej ,
  b) akceptacji takim jakim jest ,
  c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fiaycznej , bądż
  psychicznej , czy zaniedbania ze strony dorosłych ,
  d) poszanowania godności własności osobistej ,
  e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,
  f) wyboru zabawy i towarzystwa do zabawy ,
  g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych ,
  h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
  i wychowawczym ,
  i) różnorodnego , bogatego w bodżce i poddającego się procesom
  twórczym otoczenia ,
  j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych
  z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami ,

  2. Do obowiązków dziecka należy :

  a) zgodne wspóżycie z rówieśnikami , przestrzeganie zasad i norm
  ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej ,
  b) dbanie o bezpieczeństwo , zdrowie swoje i rówieśników ,
  c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia
  się poza wyznaczony teren zabawy ,
  d) informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych ,
  e) poszanowanie zabawek , pomocy dydaktycznych , sprzętów w budynku
  i ogrodzie przedszkolnym , a także zwracanie zabawek
  pożyczonych z przedszkola lub od kolegów ,
  f) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się
  z szacunkiem do wszystkich przcowników przedszkola .

  §20

  1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
  na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru
  pedagogicznego , organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku
  szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli .
  2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
  skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
  drogi jego indywidualnego rozwoju .
  3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami
  a rodzicami :
  a) rozmowy dotyczące zachowań dziecka , jego rozwoju , postępów ,
  problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to
  przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości
  sprawowania opieki nad dziećmi ,
  b) ze względu na specyfikę pracy nie dopuszczalne jest rozwiązywanie
  sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu ) w obecności dzieci ,
  c) uwagi , skargi dotyczące pracy nauczycieli , personelu pomocniczego
  lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u dyrektora .

  §21

  Formy współpracy przedszkola z rodzicami lub opiekunami prawnymi :
  a) zebrania grupowe ,
  b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nzuczycielami ,
  specjalistami , dyrektorem ,
  c) zajęcia otwarte ,
  d) formy zapropowane przez rodziców ,
  e) tablica informacyjna ,
  f) korespondencje drogą mailową ,

  g) strona internetowa ,
  h) udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny
  w uroczrstościach przedszkolnych .

  ROZDZIAŁ VII

  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

  §22

  1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele zgodnie z wymaganymi
  kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy z dziećmi w wieku
  przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
  w tym zakresie oraz pracownicy obsługi , których liczba dostosowana
  jest do ilości dzieci objętych opieką .
  2. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie
  umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy
  lub umowę cywilno - prawną .
  3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudnienia i wynagrodzenia
  pracowników przedszkola określa regulamin pracy
  i regulamin wynagrodzenia .
  4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną
  i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania ,
  odpowiada za wyniki i jakość tej pracy .
  5. Do zakresu zadań nauczycieli należy :
  a) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności ,
  b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
  zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności
  za jej jakość ,
  c) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka , jego zdolności
  i zainteresowań ,
  d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
  zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
  oraz dokumentowanie tych obserwacji ,
  e) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie ,
  f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,
  g) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczenstwo dzieci
  podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
  wycieczek , spacerów itp.
  h) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc
  psychologiczno-pedagogiczną ,zdrowotną i inną ,
  i) planowanie własnego rozwoju zawodowego ,
  j) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez
  aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego ,
  k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych ,

  dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń
  l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ,
  ł) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w obszarze
  wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
  (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających
  z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej
  grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka ,
  jego zachowania i rozwoju
  m) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności
  wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
  n) udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień
  i uchwał ,
  o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,
  wychowawczym , kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym ,
  p) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola
  a wynikających z bieżącej działalności placówki .

  §23

  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich
  wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
  a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci ,
  b) ustalenia form pomocy w działaniach edukacyjnych
  i wychowawczych ich dzieci ,
  c) włączenia ich w działalność przedszkola .

  §24

  Zakres obowiązków pracowników obsługi :

  a) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji ,
  b) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie , porządku i czystości ,
  c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci ,
  d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym
  zakresie obowiązków , określonym przez dyrektora oraz innych
  zadań zleconych przez dyrektora związanych z prawidłową
  organizacją pracy przedszkola .

  ROZDZIAŁ VIII

  Postanowienia końcowe

  §25

  1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
  2. społeczności przedszkolnej : nauczycieli , dyrekcję , rodziców ,
  dzieci i pracowników obsługi .
  3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich
  zainteresowanych ustala się :
  a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola ,
  b) udostępnienie statutu na prośbę zainteresowanych – przez
  właściciela , dyrektora i nauczycieli grup przedszkolnych .
  4. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu
  nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu .
  5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy .
  6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności
  oświatowo - wychowawczej .
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i kodeksu Cywilnego .

  §26

  Statut wszedł w życie dnia 1 Stycznia 2017 roku .
  Statut poprawiono i zaktualizowano dn. 01.01.2017 r.
  Wersja poprawiona – zaktualizowana wchodzi w życie
  dnia 1 stycznia 2017 roku .

  Statut opracowały :
  Właściciel przedszkola - M.Jędrzejczak
  Dyrektor przedszkola - M.Kusaj

  Statut został poprawiony i zaktualizowany przez :
  Właściciel przedszkola dyr. - M. Jędzrzejczak
  Dyrektor d.s. Dydaktycznych – M. Kusaj