Drukuj

 

 STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ŻABKA” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole „Żabka” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym .
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Śląskich przy ul.Wł.Jagiełły1.
3. Organem założycielskim i prowadzącym jest osoba fizyczna Magdalena Jędrzejczak , zam. Oborniki Śląskie ul. Lipowa 14/2 .
4. Nadzór pedagogiczny pełni dyrektor przedszkola ds. dydaktycznych .
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi :
Niepubliczne Przedszkole „Żabka”
Magdalena Jędrzejczak
55-120 Oborniki Śl. ul.Wł.Jagiełły 1.
7. Przedszkole używa pieczęci o treści , jak w pkt. 6 wraz z uzyskanym
nr NIP i Regon .

§2

Przedszkole działa na podstawie :
1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póżniejszymi zmianami).
2. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. u. Z 1991r. Nr 120 poz. 526 ) .
3. Statutu Niepublicznego Przedszkola „Żabka”.

§3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy .
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez dyrektorta przedszkola .
3. Przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 18:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku ( za każde rozpoczęte 10 min. spóżnienia naliczana zostanie opłata 10zł.)
4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy , Święta oraz 24 grudnia .
5. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeby środowiska .

§4

1. Działalność przedszkola finansowana jest :
a) przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka
w przedszkolu ,
b) dotacje Gminy Oborniki Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej .
c) dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne , firmy oraz inne żródła .
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
3. Przedszkole zapewnia 3 posiłki przygotowane przez firmę cateringową (płatne przez rodziców).
4. Opłaty za wyżwywienie podlegają zwrotowi w wysokości dziennej stawki w przypadku nieobecności dziecka ( zgłoszonej do godz. 7.30 ).
5. Opłaty za zajęcia dodatkowe , imprezy , wyjazdy nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka .
6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie pobierana jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca .
7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje opłata wpisowego , która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji .
8. Składniki opłat i ich wysokość ustala corocznie dyrektor przedszkola .

§5

1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dn. 23. grudnia 2008r. ( Dz. U z 2009r. Nr 4 ,poz.17).
2. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach za dodatkową opłatą : język angielski, rytmika, zaj.teatralne oraz licznych atrakcjach ustalonych według harmonogramu:koncerty muzyczne, teatr, spotkania z ciekawymi ludżmi, uroczystości okolicznościowe.
3. |Przedszkole w ramach opłaty stałej zapewnia nauką religii.
4. Czas trwania zająć w przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.
5. Organizacja i termin zając dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw w nieszczęśliwych wypadków (opłatę ponoszą rodzice ).

ROZDZIAŁII

Cele i zadania przedszkola

  §6


1 . Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie a w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez :
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi ,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości przedszkola ,
c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole .

2. Wynikające z powyższych celów zadania , przedszkole realizuje
w ramach następujących obszarów edukacyjnych :
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych ,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych
i kulturalnych , wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ,
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci ,
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia ,
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci ,
f) wdrażanie dzieciom dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych ,
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem ,
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec ,
i) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne ,
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych ,
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń ,
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt ,
ł) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną ,
m) kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania ,
n) wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne .

§7

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganiei ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym .
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa oświatowego .
3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych .

§8

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka , jego możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności :
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno
pod względem psychicznym jak i fizycznym ,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

§9

1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego oraz pomoc nauczyciela.
2. W miarę możliwości organizacyjnych zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele , prowadzą swoją grupę
przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu .

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§10

1. Organami przedszkola są :

a) właścciciel przedszkola – pełniący rolę dyrektora oraz z-ca dyrektora
pełniący rolę menagera
b) rada pedagogiczna – nauczyciele oraz dyrektor ds. dydaktycznych
c) dopuszcza się powołanie trójek grupowuch – przedstawicieli rodziców

§11

1. Do zadań dyrektora należy :
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej
na zewnątrz ,
b) opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji
pedagogicznej we współpracy z radą pedagogiczną oraz
ich aktualizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,
c) kierowanie polityką kadrową przedszkola , zatrudnianie
i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola ,
d) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z listy
przedszkola w czasie roku szkolnego w porozumieniu
z dyr. ds. dydaktycznych
e) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
z przepisami kodeksu pracy , bhp i p.poż. ,
f) przydzielania nagród i kar porządkowych pracownikom ,
g) zawieranie umów z rodzicami o świadczeniu usług
pedagogiczno-dydaktyczno-wychowawczych
w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych ,
h) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi
przepisami , dokumentacji działalności przedszkola .

2. Do zadań dyrektora ds. dydaktycznych należy :
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego ,
b) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał ,
c) współpraca z rodzicami ,
d) zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania
oceny ich pracy ustalonej w odrębnych przepisach ,
e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej
nadzoru pedagogicznego .

§12

1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie
regulaminu , który nie może być sprzeczny z przepisami
prawa i niniejszym ststutem .
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
pracujący w przedszkolu oraz dyrektor ds. dydaktycznych .
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach
zgodnie z harmonogramem .
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów .
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej
dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzezeń z posiedzenia
Rady Pedagogicznej . Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane
tylko rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka .
6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. dydaktycznych .

§13

1. Rodzice – trójki grupowe działają na rzecz przedszkola ,
współpracują z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu
ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole .
2. Rodzice – przedstawiciele trójek grupowych mają prawo do :
a) współuczestniczenia w planowaniu pracy przedszkola ,
b) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola ,
c) spotkań z radą pedagogiczną w celu wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem przedszkola


 ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa
złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem
ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień .
2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrekcję przedszkola . Uwzględnia on wymagania zdrowotne ,
higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych
oraz oczekiwań rodziców .
3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający
na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie
proporcji czasowej między formami proponowanymi
przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci , zapewniający dzieciom
pobyt na powietrzu ( w miarę sprzyjających warunków pogodowych ) .

4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć - 20
5. Liczba miejsc w przedszkolu - 40
6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
a) sale zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem
przystosowanym do wieku dziecka ,
b) łazienkę dla dzieci i dla personelu ,
c) szatnię dla dzieci i osobną dla personelu ,
d) salę ćwiczeń ,
e) rozdzielnię posiłków ,
f) pomieszczenie socjalne dla personelu ,
g) ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia
terenowe dostosowane do potrzeb dzieci .
7. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się
naukę religii . Nie uczestniczenie w lekcji religii nie może
być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji . Dzieci , które
nie uczestniczą w lekcji religii pozostają pod opieką
nauczyciela prowadzącego grupę .
8. Przedszkole może rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych ,
edukacyjnych , wychowawczych i rekreacyjnych w zależności
od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych
przedszkola .
9. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola :
a) zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
o ile są wolne miejsca ,
b) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność
zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad :
- pierszeństwo mają dzieci już uczęszczające ,
- rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
10. Podstawą przyjęcia dziecka jest :
a) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie ,
b) wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski ,
c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych .

§15

DOKUMENTACJA

Przedszkole posiada dokumentacje :
1. Statut
2. Plan nadzoru pedagogicznego
3. Regulaminy :
– przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
– korzystania z placu zabaw
– spacerów i wycieczek
– rady pedagogicznej
4. Księgi kontroli zewnętrznych .
5. Rejestr wypadków ( zdarzeń )
6. Protokół zebrań R. P .
7. Zbiór zarządzeń dyr. przedszkola .
8. Program wychowania przedszkolnego .
9. Dzienniki zajęć oraz lista obecności dzieci .
10. Dokumentacja związana z obserwacją ped. dzieci i diagnozy .

ROZDZIAŁ V

Wychowanie przedszkolne

§16

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku
od 3 do 5 lat bez względu na płeć , kolor skóry ,
wyznanie , których rozwój psychofizyczny umożliwia
prawidłowy proces wychowania i kształcenia
w grupie przedszkolnej . W wyjątkowych sytuacjach dyrektor
przedszkola może przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku .
2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające
z Konwencji Praw Dziecka .
3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy :
a) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej ,
b) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ,

c) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka ,
co uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia
w grupie przedszkolnej .
d) rodzice świadomie przyprowadzili dziecko chore
na chorobę zakażną (lub z owsikami , wszawicą , świerzbem i
tym podobne) pomimo wcześniejszejszego upomnienia ,
e) brak współpracy rodziców z przedszkolem i innymi rodzicami .
4. Rozwiązanie umowy przedszkola z rodzicem dokonuje się
z zachowaniem następującej kolejności :
a) poinformowanie ustne rodziców o zaistniałej sytuacji
- podjęcie rozwiązania problemu na drodze negocjacji ,
b) poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji ,
c) spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb ) w obecności
właściciela , dyrektora ds. dyd. i nauczyciela – opiekuna grupy ,
d) decyzja administracyjna wykreślenia dziecka z listy przedszkola .
e) odwołanie rodziców od decyzji administracyjnej
w Kuratorium Oświaty we Wrocawiu .

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

§17

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
a) przestrzeganie niniejszego statutu ,
b) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej ,
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście
lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeżwej (także rodzicowi ) ,
lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie) .
d) terminowe uiszczanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu ,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu ,
niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakażnych itp.
f) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych
prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia ,
opatrzenie go) ani podawać żadnych leków . Wyjątek stanowią leki
podtrzymujące funkcje życiowe . Rodzice zobowiązani są do złożenia
pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody
na podanie leku (potwierdzone przez lekarza) .
g) ocena stanu zdrowia dziecka - ponieważ do przedszkola
mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci . W przypadku
zaobserwowania przez personel przedszkola objawów takich jak :
uporczywy kaszel , katar , biegunka , wymioty , podwyższona
temperatura , owsiki , wszawica - będą wzywani rodzice w celu
zabrania dziecka do domu .
h) bieżące informowanie nauczyciela o zmianie adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego ,
i) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające
dziecku komfort i bezpieczeństwow trakcie zabawy , nauki i pracy
oraz przebranie dziecka w razie problemów fizjologicznych ,
j) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy
ogłoszeń w przedszkolu ,
k) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola .

§18

Rodzice mają prawo do :
a) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i terenem zabaw ,
b) zapoznania się ze statutem placówki , programem oraz z zadaniami
wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie ,
c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,
d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu
przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych
oraz doborze metod udzielania dzieckku pomocy ,
e) wyrażania i przekazywania nzuczycielowi oraz dyrektorowi (zastępcy)
swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola ,
f) udziału w otwartych uroczystościach przedszkola .


§19

1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka a w szczególności mają prawo do :
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny i pracy umysłowej ,
b) akceptacji takim jakim jest ,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fiaycznej , bądż
psychicznej , czy zaniedbania ze strony dorosłych ,
d) poszanowania godności własności osobistej ,
e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,
f) wyboru zabawy i towarzystwa do zabawy ,
g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych ,
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
i wychowawczym ,
i) różnorodnego , bogatego w bodżce i poddającego się procesom
twórczym otoczenia ,
j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych
z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami ,

2. Do obowiązków dziecka należy :

a) zgodne wspóżycie z rówieśnikami , przestrzeganie zasad i norm
ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej ,
b) dbanie o bezpieczeństwo , zdrowie swoje i rówieśników ,
c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia
się poza wyznaczony teren zabawy ,
d) informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych ,
e) poszanowanie zabawek , pomocy dydaktycznych , sprzętów w budynku
i ogrodzie przedszkolnym , a także zwracanie zabawek
pożyczonych z przedszkola lub od kolegów ,
f) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się
z szacunkiem do wszystkich przcowników przedszkola .

§20

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru
pedagogicznego , organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku
szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli .
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
drogi jego indywidualnego rozwoju .
3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami
a rodzicami :
a) rozmowy dotyczące zachowań dziecka , jego rozwoju , postępów ,
problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to
przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości
sprawowania opieki nad dziećmi ,
b) ze względu na specyfikę pracy nie dopuszczalne jest rozwiązywanie
sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu ) w obecności dzieci ,
c) uwagi , skargi dotyczące pracy nauczycieli , personelu pomocniczego
lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u dyrektora .

§21

Formy współpracy przedszkola z rodzicami lub opiekunami prawnymi :
a) zebrania grupowe ,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nzuczycielami ,
specjalistami , dyrektorem ,
c) zajęcia otwarte ,
d) formy zapropowane przez rodziców ,
e) tablica informacyjna ,
f) korespondencje drogą mailową ,

g) strona internetowa ,
h) udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny
w uroczrstościach przedszkolnych .

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§22

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
w tym zakresie oraz pracownicy obsługi , których liczba dostosowana
jest do ilości dzieci objętych opieką .
2. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie
umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy
lub umowę cywilno - prawną .
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudnienia i wynagrodzenia
pracowników przedszkola określa regulamin pracy
i regulamin wynagrodzenia .
4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną
i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania ,
odpowiada za wyniki i jakość tej pracy .
5. Do zakresu zadań nauczycieli należy :
a) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności ,
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności
za jej jakość ,
c) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka , jego zdolności
i zainteresowań ,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
oraz dokumentowanie tych obserwacji ,
e) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie ,
f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,
g) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczenstwo dzieci
podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
wycieczek , spacerów itp.
h) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną ,zdrowotną i inną ,
i) planowanie własnego rozwoju zawodowego ,
j) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego ,
k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych ,

dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń
l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ,
ł) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w obszarze
wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
(opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających
z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej
grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka ,
jego zachowania i rozwoju
m) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
n) udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień
i uchwał ,
o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,
wychowawczym , kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym ,
p) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola
a wynikających z bieżącej działalności placówki .

§23

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich
wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci ,
b) ustalenia form pomocy w działaniach edukacyjnych
i wychowawczych ich dzieci ,
c) włączenia ich w działalność przedszkola .

§24

Zakres obowiązków pracowników obsługi :

a) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji ,
b) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie , porządku i czystości ,
c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci ,
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym
zakresie obowiązków , określonym przez dyrektora oraz innych
zadań zleconych przez dyrektora związanych z prawidłową
organizacją pracy przedszkola .

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§25

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
2. społeczności przedszkolnej : nauczycieli , dyrekcję , rodziców ,
dzieci i pracowników obsługi .
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich
zainteresowanych ustala się :
a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola ,
b) udostępnienie statutu na prośbę zainteresowanych – przez
właściciela , dyrektora i nauczycieli grup przedszkolnych .
4. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu .
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy .
6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności
oświatowo - wychowawczej .
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i kodeksu Cywilnego .

§26

Statut wszedł w życie dnia 1 Stycznia 2017 roku .
Statut poprawiono i zaktualizowano dn. 01.01.2017 r.
Wersja poprawiona – zaktualizowana wchodzi w życie
dnia 1 stycznia 2017 roku .

Statut opracowały :
Właściciel przedszkola - M.Jędrzejczak
Dyrektor przedszkola - M.Kusaj

Statut został poprawiony i zaktualizowany przez :
Właściciel przedszkola dyr. - M. Jędzrzejczak
Dyrektor d.s. Dydaktycznych – M. Kusaj